Mapa strony
Podgląd wydruku
Formularz kontaktowy
 
Ostatnia aktualizacja:
2021-01-08 20:09

 

 
 
 

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku.

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych do standardu WCAG 2.1. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://pzd.olecko.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
19 – 400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 12
tel. +48.520 2224
E-mail: pzd@powiat.olecko.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-09
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Dokłada się wszelkich starań, aby usuwać stwierdzane bariery na stronie Powiatowego Zarząd Dróg w Olecku.

Treści niedostępne

  • linki prowadzące do serwisów zewnętrznych w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie i nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych – trwają prace nad poprawą dostępności tej funkcji,
  • brak alternatywnych opisów i tytułów zdjęć i obrazków – trwają prace nad poprawą dostępności tej funkcji,
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF, DOC, itp. – użytkownicy mogą je rozpoznać narzędziem OCR, jedno z darmowych narzędzi znajduje się na stronie internetowej OnlineOCR; w przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do Powiatowego Zarząd Dróg w Olecku w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu,
  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań na stronie internetowej Powiatowego Zarząd Dróg w Olecku pewne dokumenty opublikowane są niedostępne, ponieważ: pochodzą z różnych źródeł; są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt; opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji; opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22
Deklarację dostępności sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Powiatowego Zarząd Dróg w Olecku.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Dowejkopzd@powiat.olecko.pl . Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu +48 520 22 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich http://www.rpo.gov.pl .

Dostępność architektoniczna

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  • Do budynku Powiatowego Zarząd Dróg w Olecku prowadzi jedno wejście od strony ulicy i parkingu.
  • Do wejścia głównego prowadzą schody. Nie są pozbawione barier architektonicznych.
  • W budynku nie ma: windy, pochylni, schodołaza.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Budynek posiada trzy piętra, szerokie korytarze, brak windy. Na pierwszym piętrze budynku ( siedziba PZD) brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W obiekcie nie ma platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Bezpośrednio przed budynkiem nie występują wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Urząd jest przychylny osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia ograniczeń w tym zakresie.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku nie zapewnia osobie doświadczającej trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wideotłumacza.

7. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Powiatowym Zarządzie Dróg w Olecku nie musi być wcześniej uzgadniana. 

 

 
 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku