Mapa strony
Podgląd wydruku
Formularz kontaktowy
 
Ostatnia aktualizacja:
2021-01-08 20:09

 

 
 
 

RODO - klauzula info...

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05.2016) informujemy, że:

Administrator, dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku reprezentowany przez Dyrektora.

Kontakt z administratorem:

 1. Osobiście: w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko,
 2. telefonicznie: 87 520 22 24,
 3. pisemnie: Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko lub na adres poczty elektronicznej: pzd@powiat.olecko.pl

Inspektor Ochrony Danych

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Olecku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych - Pan Mirosław Górski, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod_pzd@powiat.olecko.pl

Cele przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych, podanie danych

Państwa dane będą przetwarzane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku w następujących celach:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO - w szczególności zadań wynikających z: 
  - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2019 poz. 511)
  - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2018 poz. 159 z późn. zm.)
 2. wykonanie umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO – w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych.
  Dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat od zakończenia umowy, podanie danych jest obowiązkowe do celów zawarcia umowy.
 3. rekrutacji i promocji – zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO - w sytuacji zebrania dobrowolnej zgody od kandydatów lub osób uczestniczących w akcjach promocyjnych przy wykorzystaniu ich wizerunku.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz przechowywane zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
W przypadku gdy Państwa dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, dane przetwarzane będą do momentu wycofania zgody bądź zakończenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione/udostępnione następującym odbiorcom:

 1. Bankom;
 2. Operatorom pocztowym;
 3. Firmie informatycznej świadczącej usługi informatyczne;
 4. Firmie świadczącej pomoc prawną.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku macie Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 3. żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Powiatowy Zarząd Dróg nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Zarządzie Dróg. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niemożliwości zawarcia umowy.

 

Submenu

 

 
 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku