Mapa strony
Podgląd wydruku
Formularz kontaktowy
 
Ostatnia aktualizacja:
2021-01-08 20:09

 

 
 
 

Obszar działania

Powiatowy Zarząd Dróg jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Olecku. Podstawą naszej działalności jest podjęta uchwała Zarządu Powiatu Olecko – Gołdapskiego Nr 1/99 z dnia 19 stycznia 1999r. w sprawie powołania Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku.
Nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku sprawuje Zarząd Powiatu w Olecku.
Na terenie powiatu oleckiego znajdują się drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Naszym zadaniem jest zapewnienie właściwego stanu technicznego drogom powiatowym.

Pod naszą kontrolą znajduje się 368,065 km dróg, w tym 346,699 km dróg zamiejskich i 21,366 km dróg miejskich oraz 31 mostów.

Struktura sieci drogowo - ulicznej na terenie powiatu oleckiego.
Droga krajowa nr 65 - granica państwa - Gołdap - Olecko - Ełk - Białystok - Bobrowniki - granica państwa.
Drogi wojewódzkie:
nr 652 - Kowale Oleckie - Suwałki
nr 653 - Sedranki -Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny
nr 655 - Kąp - Wydminy - Olecko - Raczki - Suwałki - Rutka Tartak
nr 661 - Cimochy - Kalinowo

Długość dróg powiatowych

Wyszczególnienie

Rodzaj dróg powiatowych

Ogółem

km

w tym: o nawierzchni km

 

Mosty
szt/mb

w tym:

nienormatywne
szt/mb

przepusty

szt.

twarde ulepsz. (bitum, kostka)

twarde nieulepszone (bruk, żwir.)

gruntowe
Zamiejskie

356,588

252,556

87,426

16,606

28/325,2

5/54,7

403

Miejskie (Olecko)

13,195

13,195

0

0

0

-

5

Razem :

369,783

265,751

87,426

16,606

28/325,2

5/54,7

408

a) rodzaje nawierzchni:

- o nawierzchniach twardych ulepszonych /bitum., kostka, trylinka, płyty/ stanowią - 72%,

- o nawierzchniach twardych nieulepszonych /bruki, żwirowe/ - 24%,

- nawierzchniach gruntowych /naturalne, ulepszone/ - 4 % dróg.

b) rodzaje i stan nawierzchni , poziom utrzymania, stan oznakowania.


   Około 34 % dróg o nawierzchni bitumicznej znajduje się w stanie dobrym. Pozostałe drogi o nawierzchni bitumicznej, tj. ok. 66 % posiadają nawierzchnię w różnym stopniu dekapitalizacji i wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, w tym ok.55,6 % dróg, tj. ok. 140 km wymaga pilnych odnów i regeneracji nawierzchni. Pod pojęciem zabiegów pielęgnacyjnych nawierzchni mieści się: wykonanie remontów cząstkowych, likwidacja rakowin i spękań nawierzchni, likwidacja miejscowych załamań niwelety.

   Drogi pozostałe o utwardzonych nawierzchniach oraz o nawierzchniach gruntowych w zasadzie wymagają modernizacji lub przebudowy. Drogi te wykazują duże deformacje profilu nawierzchni, brak odwodnienia, nawierzchnie nie posiadają prawidłowej niwelety i spadków poprzecznych, często łuki poziome i pionowe są nienormatywne.

   Dla utrzymania nawierzchni bitumicznych w dobrym stanie technicznym należałoby wykonać odnowy nawierzchni w ilości min. 16 km rocznie, przeznaczając na ten cel około 1,5 mln zł.

Planowane środki finansowe wystarczają na wykonanie robót związanych z bieżącym zapewnieniem przejezdności i bezpieczeństwem ruchu na drogach, ulicach i mostach. Dlatego też działania powinny koncentrować się w pierwszej kolejności na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz sukcesywnym profilowaniu dróg żwirowych ze szczególnym uwzględnieniem tych dróg, po których odbywa się komunikacja autobusowa i dowóz dzieci do szkół.

Drogi gruntowe i o nawierzchni twardych nieulepszonych wymagają modernizacji na drogi o nawierzchni twardych ulepszonych.

Submenu

 

 
 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku