O PZD

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku

1999r. powołanie Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku został powołany uchwałą Nr 1/99 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 19 stycznia 1999 r.

Do zadań Powiatowego zarządu Dróg w Olecku należy realizacja przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, a w szczególności:
1. Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych;
2. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;
3. Pełnienie funkcji inwestora;
4. Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
6. Koordynacja robót w pasie drogowym;
7. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
8. Wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego, na zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
9. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;
10. Przeprowadzanie kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;
11. Wykonywanie robót inwentaryzacyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających;
12. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
13. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
14. Wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
15. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
16. Sadzenie, utrzymywanie, usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym;
17. Inne obowiązki wynikające z obowiązującego prawa;
18. Inne zadania powiatu w zakresie powiatowych dróg, ulic, drogowych obiektów inżynierskich i innych urządzeń drogowych.

Zakres działania

W skład Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku wchodzą komórki organizacyjne:
Dyrektor kierujący całością Powiatowego zarządu Dróg.
1. Dział Finansowo – Administracyjny.
2. Dział Techniczny i Obwód Drogowy.
2.1. Dział Techniczny.
2.2. Obwód Drogowy.

Skip to content